Calle Celso Emilio Ferreiro, 13
32004 Ourense
Telf.: 988 22 36 69